Punt d'Informació Cadastral
Serveis que es faciliten

1. Consulta i certificació electrònica de dades protegides per a titulars cadastrals.
2. Certificació negativa d’immobles i/o titularitat.
3. Informació i assistència a la ciutadania. Confecció de declaracions.


Àmbit

Territorial
Nacional, excepte P. Basc i Navarra.


Requisits

1. Ser titular cadastral o actuar en representació d’aquest.
2. Signar la sol·licitud per a l’accés a les dades.


Termini de lliurament

Immediat.


Validesa i eficàcia del certificat electrònic emés

Plena, de conformitat amb allò establert per l’art. 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i per l’art. 41 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.