Picanya s'ha incorporat al servei de gestió tributària de la Diputació de València tal com ja han fet més de 200 municipis de la província on la corporació provincial és qui s'encarrega de la prestació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

L’ajuntament ha cedit a la Diputació de València la gestió i recaptació d’alguns tributs. Aquests tributs són:

Impost de vehicles de tracció mecànica
IAE
IBI rústica
IBI urbana

 
 
 
:: TRIBUTS GESTIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA                 

IVTM-Impost de vehicles de tracció mecànica
PERÍODE VOLUNTARI:
1-3-2023 a 2-5-2023
CÀRREC DOMICILIATS: 2-5-2023

 

IAE-Impost d’activitats econòmiques
IBIR-Impost de béns immobles de naturalesa rústica
IBIU-Impost de béns immobles de naturalesa urbana
PERÍODE VOLUNTARI:
15-07-2023 a 2-10-2023
CÀRREC DOMICILIATS ACTIVITATS ECONÒMIQUES I IBIR:
01-10-2023
CÀRREC DOMICILIATS IBI URBANA:
1r termini (50%): 1-08-2023
2n termini (50%): 2-10-2023

  

:: TRIBUTS GESTIONATS PER L'AJUNTAMENT DE PICANYA            

Taxa per entrada i eixida de vehicles a través de les voreres (guals) i reserva de via pública per aparcament exclusiu
PERÍODE VOLUNTARI
1-3-2023 a 2-5-2023
CÀRREC DOMICILIATS
3-4-2023

Taxa per instal·lació caixers automàtics
PERÍODE VOLUNTARI
2-5-2023 a 3-7-2023
CÀRREC DOMICILIATS
2-6-2023

Taxa mercats (ambulant i fixe)
Taxa aparcament de camions
Preu públic aparcament av Sanchis Guarner
PERÍODE VOLUNTARI
Des de l’1 al final de cada mes
CÀRREC DOMICILIATS
5 de cada mes

Preu públic per lloguer d’habitatge social
PERÍODE VOLUNTARI
Des de l’1 al final de cada mes
CÀRREC DOMICILIATS
30 de cada mes