Ajudes_renhata_2023_VAL
01 de de febrer de 2023
Ajudes de la Generalitat Valenciana per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges
El Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya ofereix informació i assessorament per a la tramitació

La Generalitat Valenciana ja ha fet pública la normativa per a la sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. Convocatòria 2023. El Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya ofereix informació i assessorament per a la tramitació

Estes ajudes estan destinades a les actuacions de reforma a l'interior dels habitatges dirigits a:


1. Reforma de les habitacions humides (cuines, banys, etc.), amb la finalitat d'adequar-los a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si és necessari, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.

2. Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo al seu possible ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l'ampliació dels espais de circulació de l'habitatge o el canvi de portes o la instal·lació de senyals acústics o lluminosos, si és el cas.

3. Instal·lació de sistemes integrats de domòtica, que milloren l'accessibilitat i l'autonomia en l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

Requeriments

Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions han de complir els requisits següents:

1. L'edifici en el moment de la sol·licitud ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys. No serà necessari complir aquesta condició en el cas d'actuacions d'adaptació de l'habitatge per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o per a persones majors de 70 anys.

2. Que l'habitatge es destine a residència habitual i permanent de les persones propietàries, inquilines o usufructuàries. La qual cosa que es considerarà acreditada en estar empadronades amb anterioritat a la sol·licitud de les ajudes.

3. Que les obres, que poden estar concloses en el moment de la sol·licitud, tinguen data d'inici posterior al dia 1 de gener de 2022 i data de finalització posterior al 6 d'abril de 2022, sense depassar el termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes.


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

El pressupost protegible de l'actuació de rehabilitació no serà inferior a 2.000 euros (excepte en actuacions d'adaptació d'habitatges per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o majors de 70 anys) ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major.

Les obres subvencionables podran rebre les següents subvencions:

a) Una subvenció bàsica, per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten tota la documentació requerida, del 5 per 100 del pressupost protegible de les obres, amb un màxim de 600 euros.

b) Una subvenció addicional primera, en funció dels punts obtinguts en el baremació de les sol·licituds, amb els percentatges i les quanties màximes següents:

- Puntuació: entre 1 i 5 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 25%; quantia màxima subvenció addicional: 3.000 euros.
- Puntuació: entre 6 i 10 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 30%; quantia màxima subvenció addicional: 3.600 euros.
- Puntuació: entre 11 i 15 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 35%; quantia màxima subvenció addicional: 4.200 euros.

c) Una subvenció addicional segona en funció dels punts obtinguts, ateses les actuacions que, seguint els criteris de sostenibilitat es contemplen en la base dotzena, amb els percentatges i les quanties màximes següents:

- Puntuació: entre 3 i 6 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 5%; quantia màxima subvenció addicional segona: 600 euros.
- Puntuació: entre 7 i 10 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 10%; quantia màxima subvenció addicional segona: 1.200 euros.

Les subvencions regulades en els apartats b) i c) només es concediran a les sol·licituds que, una vegada ordenades segons els criteris de baremació regulats en la base onzena, esgoten la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes una vegada descomptat l'import total de les subvencions bàsiques concedides de l'apartat a).


Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'iniciarà a partir de l'1 de febrer de 2023 i finalitzarà el dia 2 de maig de 2023, inclusivament. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9521, de 27/01/2023).

El termini per a sol·licitar la inscripció com a personal tècnic col·laborador en el registre corresponent creat a aquest efecte s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 25 d'abril de 2023, inclusivament.

La presentació de la sol·licitud fora del termini establit en la convocatòria determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2022 i hauran de finalitzar-se amb posterioritat al dia 6 d'abril de 2022 i abans dels sis mesos següents al de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes.

Més informació:

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/pla-renhata-2023

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18507

 

Ajudes_renhata_2023_VAL