bnr_plan_local_ocupacion_ocupat_2019
08 de d’octubre de 2019
Ajudes a la contractació de persones aturades i a iniciatives emprenedores
Presentació de sol·licituds fins el 15 de novembre

 

Convocatòria Pública per a l’atorgament d’Ajudes Econòmiques al Foment de l’Ocupació 2019

S’atorguen ajudes per al 2019 pel règim de concurrència competititva, per un import de 1200€, d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores.

 

S’estableixen dues modalitats regulades per les Bases Reguladores del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València número 159 de data 18 d’agost de 2017 i la Convocatòria per a 2019, publicada a la BDNS amb referència 475260

 

S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publicació de l’estracte de la Convocatòria al BOP de València fins al 15 de novembre de 2019, en la que es contemplen les altes en seguretat social amb caràcter retroactiu des del 16 de novembre de 2018.

 

Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA

1.- Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya, l’alta a la Seguretat Social de les persones contractades deu realitzar-se entre el 16 de novembre de 2018 i el 30 de juny de 2019.

 

2.- Persones físiques o jurídiques que contracten a persones aturades, inscrites al SERVEF i amb una antiguetat d’almenys tres mesos d’empadronament a Picanya abans de la publicació de la Convocatòria a la BDNS, el contracte de les quals acompleix les condicions de les bases i convocatòria.

 

3.-El procediment de tramitació es troba detallat a l’Oficina Virtual de Picanya:

http://picanya.org/administracio/oficina-virtual/desenvolupament-local/i/12040/733/programa-ocupacio-local-ajudes-a-la-contractacio-dl-093

 

 

Modalitat B: AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

1.- Ajudes a la Iniciativa Emprenedora per altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya.

 

2.- Persones empadronades a Picanya que inicien una activitat o persones que radiquen la seua activitat a Picanya i de les quals, l’Alta inicial en el RETA es produeix entre el 16 de novembr de 2018 i el 30 de juny  de 2019. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).

 

3.-El procediment de tramitació es troba detallat a l’Oficina Virtual de Picanya:

http://picanya.org/administracio/oficina-virtual/desenvolupament-local/i/12641/733/programa-ocupacio-local-iniciativa-emprenedora-dl-171

 

Es pot descarregar la Guia per a la Tramitació i la Justificació de les Subvencions de Foment de l’Ocupació a peu d'esta plana.

Notícies relacionades