Normativa:
 • Ordenança reguladora de l’accès al (CEAM) CENTRE D’EMPRESES ALQUERIA DE MORET. [Accedir al text]
 • Ordenança de taxa pel servei de lloger de béns municipals [Accedir al text]

Requisits:


El CEAM estarà destinat a empreses de nova o recent creació, és a dir, aquelles que hagen iniciat la seva activitat dintre dels dotze mesos anteriors a la presentació de la sol•licitud.
 • Per a aquestos efectes es prendrà com a data d’inici de l’activitat, les empreses que s’hagen donat d’alta en la declaración censal de l’I.A.E. a l’Agència Tributària.
 • Les empreses candidates deuran ser Micropyme i/o empresari/a individual.
 • Deuran comptar amb un Pla d’Empresa, que garantesca la permanència i estabilitat en l’ocupació i desenvolupe activitats que es consideren compatibles amb les característiques físiques del CEAM o amb la finalitat pel que està destinat.
 • Totes les empreses allotjades deuran acomplir amb les condicions de seguretat, salubritat, acústiques, medioambientals, etc. Recollides a les normatives municipals, deguent obtindre per a la seva implantació la corresponent llicència d’activitat.
 • Dedicar-se a tasques emmarcades al sector serveis.

Documentació:
Documentació personal tant del sol•licitant com de la resta de socis, partícips i/o integrants del projecte empresarial, composada per:
 • Documents idenfiticatius (DNI/NIF) (TD18.021)
 • Currículum Vitae (TD18.241)
 • Vida laboral (TD18.048)
 • Pla d’Empresa. Es proporciona un model de Pla d’Empresa orientatiu, a l’Annex I de la  normativa.   (TD18.155)
 • Certificat de trovar-se al corrent de pagaments amb l’Administració Autonòmica, Local, l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. (TD18.143) (TD18.151) (TD18.152)
 • Declaració Censal (model 036) o de l’Alta al Règim d’Autònoms. (TD18.215)

Finalització del procediment:

 • Les sol•licituds presentades es resoldràn en el temrini màxim de 30 dies naturals des de que l’expedient estiga complet a l’Ajuntament.
 • El promotor/a del projecte empresarial que haja segut seleccionat,  deurà confirmar el seu interès pel despatx assignat, signant el Contracte de Cessió en un termini no superior a 15 dies naturals des de la comunicació per l’Ajuntament. En cas de no ser així, s’oferirà el seu espai al següent projecte que haja resultat seleccionat.
 • En el cas que no existiren despatxos lliures, en el moment de la sol•licitut, l’Ajuntament informarà als i a les sol•licitants sobre el termini aproximat en què poden quedar locals lliures i se lis oferirà la possibilitat de formar part d’una llista d’espera.